10th - 9th Kyu

KIHON

From Zenkutsu-dachi Gedan-Gamae

  1. Chudan Oi tsuki (Step forward and back)

  2. Jodan Age-uke (Step forward)

  3. Chudan Soto-uke ( Step back)

  4. Gedan barai (Step forward)

  5. Chudan Uchi Ude Uke (Step back)

  6. From Kaki wake, Mae geri (Step forward)

  7. Kokutsu-dachi Shuto-uke (Step back)

  8. Mawashi Geri Chudan forward ( Jodan back)

KUMITE

Gohon Kumite(Jodan Oi-tsuki, Chudan Oi-tsuki)

KATA

Jo No Kata / Kihon Kata