top of page

7th Kyu

KIHON

1: Jodan Oi-Zuki,Chudan Gyaku tsuki (Forward hip position) (Step forward)

2: Jodan Age-uke (Step back

3: Chudan Soto-uke ( Step forward)

4: Chudan Uchi-uke (Step back)

5: Gedan Barai (step forward)

6: Kokutsu- Dachi Shuto -Uke (Step back)

7: Mae geri ( Step forward)

Mawatte Gedan-gamae

8: Mawashi-geri

From Kiba dachi

9: Yoko geri Ke-age (Both sides)

10: Yoko geri Ke-komi (Both sides

KUMITE

Gohon-Kumite (Jodan Oi-tsuki, Chudan Oi-tsuki, Mae-geri)

KATA

Heian Sandan

 

20200226_175109.jpg
bottom of page