8th Kyu

KIHON

From Zenkutsu-dachi Gedan-Gamae

1:  Chudan Oi tsuki (Step forward)

2:  Jodan Age-uke (Step back)

3:  Chudan Soto-uke ( Step forward)

4:  Kokutsu-dachi Shuto-uke (Step back)

5:  Chudan Uchi-uke (Step forward)

6:  Gedan barai (Step back)

7:  From Jiyu no kamae - Mae geri ( Step forward)

Mawatte Gedan-gamae

8: Mawashi-geri

From Kiba dach

9: Yoko geri Ke-age

10: Yoko geri Ke-komi

KUMITE

Gohon-Kumite (Jodan Oi-tsuki, Chudan Oi-tsuki, Mae-geri)

KATA

Heian Shodan