top of page

SANDAN

KUMITE: Jiyu Kumite

KATA :  Tokui Kata (Kata of choice)

Shitei Kata: Bassai Dai- Kanku Dai -Jion-Enpi

 - Jitte-Gankaku & Hangetsu.  

Junro Shodan to Godan  

 

YONDAN & ABOVE

If you cannot do Jiyu Kumite,a Karate report must be presented, but Kumite is preferred.

KATA: Tokui Kata

Shitei Kata: All Shotokan Kata and Junro Kata

 

KUMITE: Jiyu Kumite

bottom of page