top of page

Nidan

KIHON

From Jiyu-no-kamae

  1. Long step forward Kizami-tsuki,Sanbon tsuki

  2. Long step forward Kizami-tsuki,Gyaku tsuki

  3. Step back Age uke,Mawashi-geri (land in zenkutsu- dachi),Ushiro geri,Uraken,Gyaku tsuki.

  4. Step fwd Mawashi-Geri,Ashi-Barai,Gyaku tsuki.

  5. Long step forward Kizami tsuki,Mae Geri,Oi tsuki.

  6. From Zenkutsu Dachi (Same leg) Mae Geri-Yoko Geri-Ushiro Geri-Mawashi Geri.

 

KUMITE

Jiyu Kumite

KATA

Tokui Kata (Kata of choice)

Shitei-Kata Bassai Dai- Kanku Dai-Jion-Enpi. Junro Shodan to Sandan.

bottom of page